HgIS

Správa a analýza dat o životním prostředí
Environmental data management and analysis

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


cs:casestudies

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
cs:casestudies [2019-10-27]
Kamil Nešetřil
cs:casestudies [2019-10-27] (aktuální)
Řádek 41: Řádek 41:
 K přetoku může taktéž docházet přes tektonické poruchy. Ztráty vody vlivem poruch by vysvětlovaly,​ proč k\_poklesu hladiny podzemní vody dochází na relativně rozsáhlém území a pokles není větší. Tato hypotéza nebyla pro neexistenci relevantních dat vůbec testována matematickým modelem. //Hypotéza přetoku přes diskontinuity tedy nebyla testována a tedy ani vyvrácena.//​ K přetoku může taktéž docházet přes tektonické poruchy. Ztráty vody vlivem poruch by vysvětlovaly,​ proč k\_poklesu hladiny podzemní vody dochází na relativně rozsáhlém území a pokles není větší. Tato hypotéza nebyla pro neexistenci relevantních dat vůbec testována matematickým modelem. //Hypotéza přetoku přes diskontinuity tedy nebyla testována a tedy ani vyvrácena.//​
  
-> Problematika ovlivnění Smědé dolem Turów je velmi obtížná a dále je ztížena nedostatkem relevantních dat. Ve skutečnosti se na ztrátách průtoku Smědé pravděpodobně podílejí všechna uvedená vysvětlení. Matematické modely umožnily maximálně vytěžit existující data a testovat hypotézy o\_příčině ztrát vodnosti Smědé. Jedna hypotéza byla vyvrácena. U jedné ​hypotézy byla vypočtena mezní hodnota hydraulické vodivosti pro vyvrácení hypotézy.+> Problematika ovlivnění Smědé dolem Turów je velmi obtížná a dále je ztížena nedostatkem relevantních dat. Ve skutečnosti se na ztrátách průtoku Smědé pravděpodobně podílejí všechna uvedená vysvětlení. Matematické modely umožnily maximálně vytěžit existující data a testovat hypotézy o\_příčině ztrát vodnosti Smědé. Jedna hypotéza byla vyvrácena. U\_jedné ​hypotézy byla vypočtena mezní hodnota hydraulické vodivosti pro vyvrácení hypotézy.
  
 ===== Srovnání jednoduchého a komplexního modelu – ovlivnění podzemních vod jezem ===== ===== Srovnání jednoduchého a komplexního modelu – ovlivnění podzemních vod jezem =====
Řádek 88: Řádek 88:
 > Tato případová studie je jediná, která se zabývá rozsáhlým územím, které je z\_hydraulického hlediska velmi dobře prozkoumané. Nicméně znalosti o\_kontaminaci náplavů a jejich mobilitě nejsou dostatečné pro to, aby bylo opodstatněné využití komplexnějšího modelu. Již jednoduchý model prokázal, že vybudování jezu nebude mít dlouhodobý vliv na kvalitu podzemní ani povrchové vody a tak by komplexnější model nebyl lepším podkladem pro rozhodování. > Tato případová studie je jediná, která se zabývá rozsáhlým územím, které je z\_hydraulického hlediska velmi dobře prozkoumané. Nicméně znalosti o\_kontaminaci náplavů a jejich mobilitě nejsou dostatečné pro to, aby bylo opodstatněné využití komplexnějšího modelu. Již jednoduchý model prokázal, že vybudování jezu nebude mít dlouhodobý vliv na kvalitu podzemní ani povrchové vody a tak by komplexnější model nebyl lepším podkladem pro rozhodování.
 > >
-> Na základě požadavku oponenta bylo v\_další etapě (Nešetřil 2009a) navázáno na tento jednoduchý model sadou 2D vertikálních modelů (obrázek\_15) provedených v\_MODFLOW a MT3D-MS. Byla tak vytvořena predikce relativních koncentrací ve 2D řezech, která však nepřispěla k\_lepšímu pochopení procesů. Výsledky nebyly podpořeny adekvátními daty. V\_důsledku vysoké hydraulické vodivosti nemá její konkrétní hodnota v\_modelu praktický význam, protože k\_průniku povrchové vody dochází téměř okamžitě. Do numerického modelu bylo třeba zadat storativitu a efektivní porozitu, které nejsou známy. V analytickém ​modelu však stačí zadat jejich poměr. Protože zjednodušeně jsou si tyto dvě veličiny pro zvodeň s\_volnou hladinou rovny, došlo k\_jejich vykrácení,​ a do analytického modelu se vůbec nezadávají.+> Na základě požadavku oponenta bylo v\_další etapě (Nešetřil 2009a) navázáno na tento jednoduchý model sadou 2D vertikálních modelů (obrázek\_15) provedených v\_MODFLOW a MT3D-MS. Byla tak vytvořena predikce relativních koncentrací ve 2D řezech, která však nepřispěla k\_lepšímu pochopení procesů. Výsledky nebyly podpořeny adekvátními daty. V\_důsledku vysoké hydraulické vodivosti nemá její konkrétní hodnota v\_modelu praktický význam, protože k\_průniku povrchové vody dochází téměř okamžitě. Do numerického modelu bylo třeba zadat storativitu a efektivní porozitu, které nejsou známy. V\_analytickém ​modelu však stačí zadat jejich poměr. Protože zjednodušeně jsou si tyto dvě veličiny pro zvodeň s\_volnou hladinou rovny, došlo k\_jejich vykrácení,​ a do analytického modelu se vůbec nezadávají.
 > >
 > Případová studie uplatňuje první bod návodu – Guidelines for effective modelling (Hill a Tiedeman 2007, s. 268) – „//Start simple and add complexity…//​“ > Případová studie uplatňuje první bod návodu – Guidelines for effective modelling (Hill a Tiedeman 2007, s. 268) – „//Start simple and add complexity…//​“
Řádek 133: Řádek 133:
   * veškerá podzemní voda (z části kolektoru vertikálně zastiženého využívanou studnou) je vyčerpána využívanou studnou.   * veškerá podzemní voda (z části kolektoru vertikálně zastiženého využívanou studnou) je vyčerpána využívanou studnou.
  
-Vstupní data jsou uvedena v tabulce\_8.+Vstupní data jsou uvedena v\_tabulce\_8.
  
 Tabulka 8: Vstupní data modelu dovoleného čerpání Tabulka 8: Vstupní data modelu dovoleného čerpání
Řádek 160: Řádek 160:
 Obrázek 16: Výsledky modelu ustálené délky kontaminačního mraku (oblast max. možného rozšíření kontaminace) a modelu čerpání (isolinie). Žluté šipky představují maximální délku kontaminačního mraku. Kruhy mají poloměr L. Obrázek 16: Výsledky modelu ustálené délky kontaminačního mraku (oblast max. možného rozšíření kontaminace) a modelu čerpání (isolinie). Žluté šipky představují maximální délku kontaminačního mraku. Kruhy mají poloměr L.
  
-> Pro specifický účel byla využita unikátní kombinace modelů, která dala praktický návrh na využívání podzemních vod v\_okolí kontaminovaného území. V případě modelu délky ustáleného kontaminačního mraku se uplatnil princip ekvifinality (tři metody výpočtu téhož). Ve standardním numerickém transportním modelu by docházelo k\_numerické disperzi, která by mohla vést k\_rychlejší biodegradaci kontaminantu – na druhou stranu by bylo možno zpomalovat odbourávání zahrnutím kinetiky. Model čerpání by bylo nutno realizovat jen pro explicitně zadané plánované studny. To by bylo možno automatizovat např. s\_využitím sady skriptů FloPy (Bakker et al. 2016), která umožňuje vytvářet a upravovat modely v MODFLOW ​a navazujících sw za pomoci programovacího jazyka Python.+> Pro specifický účel byla využita unikátní kombinace modelů, která dala praktický návrh na využívání podzemních vod v\_okolí kontaminovaného území. V\_případě modelu délky ustáleného kontaminačního mraku se uplatnil princip ekvifinality (tři metody výpočtu téhož). Ve standardním numerickém transportním modelu by docházelo k\_numerické disperzi, která by mohla vést k\_rychlejší biodegradaci kontaminantu – na druhou stranu by bylo možno zpomalovat odbourávání zahrnutím kinetiky. Model čerpání by bylo nutno realizovat jen pro explicitně zadané plánované studny. To by bylo možno automatizovat např. s\_využitím sady skriptů FloPy (Bakker et al. 2016), která umožňuje vytvářet a upravovat modely v\_MODFLOW ​a navazujících sw za pomoci programovacího jazyka Python.
 > >
-> Aktualizované analýze rizik (v rámci které vznikl prezentovaný model) předcházela analýza rizik. V rámci ​ní byl zpracován numerický model šíření kontaminace (MODFLOW, MT3D). Jeho využití pro předkládanou studii by nebylo účelné. Na tuto případovou studii by bylo možno navázat analytickým řešením tzv. „capture zone” – např. Zhou a Haitjema (2012).+> Aktualizované analýze rizik (v rámci které vznikl prezentovaný model) předcházela analýza rizik. V\_rámci ​ní byl zpracován numerický model šíření kontaminace (MODFLOW, MT3D). Jeho využití pro předkládanou studii by nebylo účelné. Na tuto případovou studii by bylo možno navázat analytickým řešením tzv. „capture zone” – např. Zhou a Haitjema (2012).
  
 ===== Transport ropných uhlovodíků ===== ===== Transport ropných uhlovodíků =====
-> Další případová studie demonstruje využití většího množství relativně jednoduchých (zejm. analytických) modelů pro hodnocení přirozené atenuace ropných uhlovodíků. Jsou využity modely založené na Darcyho zákoně, vodní bilanci, látkových tocích i aplikaci simulačního softwaru. Model je podrobně dokumentován ve zprávě (Nešetřil 2008b), jež je přílohou analýzy rizika (Kubricht 2008). Výsledky byly publikovány v konferenčním sborníku (Nešetřil 2009b).+> Další případová studie demonstruje využití většího množství relativně jednoduchých (zejm. analytických) modelů pro hodnocení přirozené atenuace ropných uhlovodíků. Jsou využity modely založené na Darcyho zákoně, vodní bilanci, látkových tocích i aplikaci simulačního softwaru. Model je podrobně dokumentován ve zprávě (Nešetřil 2008b), jež je přílohou analýzy rizika (Kubricht 2008). Výsledky byly publikovány v\_konferenčním sborníku (Nešetřil 2009b).
  
-Pro potřeby aktualizované analýzy rizik (stanovení sanačních limitů) bylo hodnoceno šíření RU a jejich přirozená atenuace. Ohnisko (obrázek\_17) kontaminace RU se nachází v distribučním skladu pohonných hmot (DS). Podzemní voda proudí jv směrem k\_vodárenskému jímacímu území (JÚ) vzdálenému 400 m, které je používáno k\_zásobování obyvatelstva pitnou vodou. ​+Pro potřeby aktualizované analýzy rizik (stanovení sanačních limitů) bylo hodnoceno šíření RU a jejich přirozená atenuace. Ohnisko (obrázek\_17) kontaminace RU se nachází v\_distribučním skladu pohonných hmot (DS). Podzemní voda proudí jv směrem k\_vodárenskému jímacímu území (JÚ) vzdálenému 400 m, které je používáno k\_zásobování obyvatelstva pitnou vodou. ​
  
 {{:​cs:​casestudies17.jpg?​direct|Schéma lokality}} ​ {{:​cs:​casestudies17.jpg?​direct|Schéma lokality}} ​
Řádek 284: Řádek 284:
 *) PHREEQC v\_rámci CoronaScreen\\ *) PHREEQC v\_rámci CoronaScreen\\
 °) PHREEQC samostatně\\ °) PHREEQC samostatně\\
-†) numerické distribuované modely MODLFLOW a MT3D byly využity v předcházející AR\\+†) numerické distribuované modely MODLFLOW a MT3D byly využity v\_předcházející AR\\
  
 ===== Použitá literatura ===== ===== Použitá literatura =====
cs/casestudies.txt · Poslední úprava: 2019-10-27

Nástroje pro stránku