Kamil Nešetřil

Správa a analýza dat o životním prostředí

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Stručná charakteristika HgIS

  • GeoBI řešení využívající BI platformu Pentaho a GIS.
  • Datový sklad a analytické nástroje.

Analýza požadavků na HgIS

Data o životním prostředí jsou různého typu. Lépe strukturovaná data většinou neobsahují také jejich interpretaci a další znalosti. Je proto třeba adekvátně uchovávat a zpracovávat všechny typy dat. Některé je třeba uložit ve strukturované formě, aby mohly být dále automatizovaně zpracovávány (tvorba grafů, tabulek, map, řezů atd.). Jiná data jsou využí­vá­na ad hoc ve formě, ve které byla získána a stačí, aby byly dostupně uloženy – např. v souborovém systému. V tabulce níže jsou seřazena data od strukturovaných po nestrukturo­vaná. Tabulka je jednoduchou náhradou diagramu datových toků.

Tabulka: Datové toky – členění dat podle strukturovanosti

Zdroj Uložení Využití Obsah
Strukturovaná a semistrukturovaná data – pozorování (databáze, soubory) Datový sklad Reporting, vizualizace vč. geologických profilů a řezů, export Data
Prostorová interpretace dat,
další geodata
Standardizované a strojově čitelné uložení Mapy, GIS Data, informace
Dokumenty Uložení vč. metadat Vyhledávání, citování Data, informace, znalosti
Další soubory Uložení, dostupnost Ad hoc

Návrh informačního systému HgIS

Data jsou za pomoci ETL („datová pumpa“) načtena do databáze (datový sklad – např. PostgreSQL) a takto uložená data jsou pak využívána pro tvorbu grafů, tabulek, profilů vrtů, geologických řezů, map, tiskových sestav (reportů) analýz, modelů či jsou exportována do vizualizačních a simulačních programů. Data jsou zobrazo­vána v reportech na BI serveru (PBA) a inter­aktivně v mapové online aplikaci (mapy, grafy, tabulky). Mapové poklady mohou být využity mj. v online aplikaci díky mapovému serveru. Další zobra­zení je možno provádět pomocí exportu do specializo­vaného sw(program pro 3D zobrazování environmentálních dat EnviroInsite). Celkové schéma HgIS je uvedeno níže.

Tabulka: Architektura HgIS – hledisko strukturovanosti dat (rozpracování tabulky výše)

Zdroj -> Uložení -> Využití
Pozorování (XML, MS Excel, CSV, databáze) ETL (PDI) Datový sklad (PostgreSQL) Platforma BI (Pentaho) Reporting, vizualizace, procedurální modely
ETL (PDI) Komplexní vizualizace
Geodata (ESRI SHP, KML, rastry, obrázky) mj. GIS (QGIS), ETL (PDI GIS Plugins) Prostorová databáze (PostGIS) + georef. obrázky Mapový server (QGIS Server) Online mapová aplikace, desktop GIS
Dokumenty Bibliografický manažer (Zotero)
Znalostní báze (CMS, ECM)
Vyhledávání, citování
Další soubory Souborový systém Ad hoc

Unikátní architektura umožňuje systém využít pro včasné varování, sestavování tiskových sestav online či jejich zasílání e-mailem v různých formátech (Word, Excel, pdf) a mnohé další. Jeho funkcí je načítat data ze zdrojových formátů (Geofond, Labsystém, geologické popisy vrtů, výstupy z měřicích zařízení, Excel, textové soubory atd.).

Schéma architektury HgIS – šipky naznačují tok dat

Jedinečnost architektury ukazují Zajímavé a unikátní vlastnosti HgIS.

Vývoj HgIS byl inspirován konkurenčními produkty a mezinárodními standardy pro výměnu dat.

Pro srovnání: Jiné aplikace GeoBI v ČR: DULMAP – HSI (nyní Unicorn): integrace GIS a polohopisných dat pro Severočeské doly a.s.

Poslední úprava: 23.04.2024