Kamil Nešetřil

Správa a analýza dat o životním prostředí

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Vy se ptáte, my odpovídáme.

Často kladené dotazy

To se kvůli HgIS mám vzdát Excelu, Surferu či ArcGISu?

To není potřeba. Díky HgIS budete moci podobné nástroje využívat efektivněji. HgIS vám může aktuali­zovat tabulky a grafy v Excelu. V Surferu můžete mít aktuální verze podkladových map díky mapovým službám (WMS). A možností interoperability s ArcGIS je ještě mnohem více. Použít PDI pro načtení dat do programu, který tak jako tak používáte je konec­konců nejlepší způsob, jak začít s HgIS.

HgIS nepotřebuji. Na předávání dat mi stačí e‑mail a na komunikaci mobil.

Právě proto vám bude HgIS vyhovovat. Data je možno posílat do HgIS klidně e-mailem bez nutnosti přihlášení do systému. Obratem vám můžou přijít na e‑mail zpraco­vané výsledky (grafy a tabulky v Excelu a Wordu) a v případě, že bude např. překročena vámi stanovená mez, tak dostanete SMS. Pokud nechcete, nemusíte se nikam přihlašovat.

Po pravdě řečeno, s daty je třeba si trochu hrát, aby výsledek dával smysl. Je možno v HgIS měnit hodnoty, přidávat virtuální hodnoty, vrty atd.?

Ano, chybnou hodnotu je možno opravit, a přesto ke každému záznamu zůstává původní hodnota a původní jednotky. Nedůvěryhodné hodnoty je možno deaktivovat. V databázi zůstanou, ale běžně se nezobrazují a neexportují. Přidávání (interpretačních) hodnot a další hrubé zásahy je možno provádět na vyexportovaných datech. Nové záznamy mohou být přidávány z databáze např. do vyexportovaného Excelu, takže upravené záznamy zůstanou nezměněné.

Umí ten váš systém pracovat i s našimi jedinečnými veličinami?

Tak určitě! V databázi máme momentálně 882 veličin a rádi přidáme i vaše veličiny. HgIS pracuje s veličinami různého charakteru. V drtivé většině případů stačí novou veličinu přidat do seznamu a přiřadit jí unikátní identifikátor.

Pracuje HgIS s údaji jako je úklon vrtu, staničení, barva a zápach (bez číselné hodnoty), různé jednotky, rozbory zemin, karotáž či nejistota měření?

Ano

Umí HgIS zaznamenat stav hladiny od různých odměrných bodů a převést je na m n.m.? Umí přepočítat N(V) [mg/l] na [mg/l]?

Ano

Pracuji s jinými daty o životním prostředí. Můžu používat HgIS?

Tak určitě! HgIS umožňuje zobrazit najednou časově proměnná data (hladiny, chemismus) i geologii včetně jejich inter­pretace (isolinie, řez) – viz příklad1). Pokud nepotřebujete geologii – nevadí. Co je v HgIS např. vrt, může být pro jiný účel pozorovací bod, limnigraf, sanační stanice, objekt na rozvodné síti, kotva, ale i objekt bez vztahu ke konkrétnímu místu na Zemi. HgIS je využitelný pro monitoring téměř jakýchkoliv měření.

Potřebuji systém pro podporu těžby nerostných surovin

Pokud využijete chemické loužení v ne příliš kompliko­vaných sedimentárních formacích, tak vám HgIS bude stačit. Výpočet zásob bude možno provádět s pod­po­rou komponent GIS, které HgIS využívá. Ostatní techno­logie těžby může HgIS podporovat jako platforma pro správu pozorování a měření. HgIS momentálně podporuje pouze přímé vrty (svislé, ukloněné, dovrchní), ale může být snadno rozšířen. EnviroInsite, který HgIS standardně využívá, není nástroj pro geo­logické modelo­vání v pravém slova smyslu, protože jen interpoluje vrstevní plochy ve 2D i když umožňuje modelovat např. objemy a výkopy. Pro modelování složitých geologických struktur (překocené vrásy, strmě uložené žilníky atd.) by bylo třeba využít nástroj pro skutečné geo­logické modelo­vání jako například Leapfrog nebo aspoň RockWorks.

Mám data, která se netýkají životního prostředí. Může je HgIS využít?

HgIS je založen na obecných konceptech, technologiích (datové sklady, OLAP) a nástrojích, které jsou určeny pro jakákoliv data. Datový sklad z definice obsahuje rozmanitá data z různých zdrojů, které byly získány za různým účelem. HgIS proto může využít např. data o spotřebě elektrického proudu čerpadel pro indikaci kolmatace vrtů.

Potřeboval bych něco jiného, co se týká informatiky životního prostředí a nejlépe zadarmo.

Podobně se na nás obrátila německá firma řešící analýzu materiálových toků a hodnocení životního cyklu. Vyvinuli jsme pro ni online aplikaci pro hodnocení ekologických dopadů podnikové činnosti na regionální ekosystémy. Obraťte se na nás a uvidíme :-)

Nenašel jsem tu formáty vstupních dat, které používáme, ani tabulky ve formě, kterou potřebuji vložit do svých zpráv.

To snadno vyřešíme. HgIS využívá komponenty, které umožňují velmi snadno nastavit načítání jakýchkoliv dat a výstup v libovolném formátu (graficky i technicky).

Co když různí lidé pojmenovávají stejný vrt různě? Co když v různých zdrojích se veličina jmenuje různě?

To je důležitá funkce HgIS. Máme databázi alter­nativ­ních názvů veličin. Některé nejednoznačnosti umí HgIS odstranit automaticky (mezera za názvem, více mezer, různé konvence atd.), jiné je třeba definovat. Čas pro definování alternativ­ních názvů objektů nastane, když při importu dat není HgIS schopen přiřadit měření k objektům.

Je to strašně složitý – to se u nás neujme.

Hlavní komponenty jsou postaveny na platformě Pentaho. Běžný uživatel (hydrogeolog) přistupuje pouze k online aplikaci (PBA). Můžete nadále využívat nástroje jako doposud (Surfer, ArcGIS, Excel, Word atd.). Data se však mohou automa­ticky aktuali­zovat. Grafy a tabulky v požadovaných formátech (Excel, Word, pdf) je možno automaticky zasílat v pravidel­ných inter­valech či v případě událostí (nová data, překročení nastavených limitů atd.). Využití některých komponent HgIS je spíše okrajové a jejich využití ve vaší organizaci nebude možná účelné.

Máte ceník?

Nemáme. Záleží na tom, co si objednáte. Cena se skládá z položek, jako jsou licence softwaru třetích stran (leda tak EnviroInsite, takže cena minimální), ceny licence komponent HgIS a nákladů na naši práci (dodatečný vývoj, nasazení, školení, služby). Záleží, zda budete požadovat trvalé či dočasné licence nebo zda využijete HgIS jako službu (na našich serverech). Možnosti jsou opravdu široké.

Jak probíhá nasazení ve firmě?

 1. Analýza existujících procesů, analýza požadavků
 2. Návrh řešení
 3. Vývoj dodatečných komponent podle požadavků zákazníka (např. načítání formátů zdrojových dat či výstupy přesně podle požadavků zákazníka – například aby výsledné tabulky a grafy v Excelu vypadaly přesně tak, jak vypadaly doposud, kdy se vytvářely ručně).
 4. (Integrace HgIS s informačními systémy organizace)
 5. Pilotní nasazení HgIS na jednu lokalitu/zakázku.
 6. Nasazení pro jednu divizi/pracovní skupinu.
 7. Nasazení pro celou firmu.
 8. Aktualizace, údržba, podpora atd.

Etapy se prolínají, postupně vyhodnocují, potřeby se postupně upřesňují. Nasazení samozřejmě nemusí být takto velkolepé. HgIS je možno použít jen pro automa­tizaci dílčích úloh, pro větší zakázku či např. jen pro oddělení GIS atd.

Už jen jednu otázku: PROČ?

Dobrá, tady jsou další tipy jak a proč používat HgIS:

 • Snížení provozních nákladů firmy.
 • Součást monitorovacího systému zhotoveného vámi na objednávku.
 • Zpracování distančních dat (dálkový přenos).
 • Souhrnné a včasné informování managementu, supervize či zákazníka.
 • Archivace a opětovné využití dat, kontinuita při odchodu klíčového pracovníka.
 • Nabídka speciálního vyhodnocení a modelů.

To je zase nějaký software, který vznikl v rámci jakési dotace. Obrázky na těchto stránkách jsou, předpokládám, první a poslední výsledky, které kdo tím vaším prográmkem udělal!

Není tomu tak. Spolu se spolupříjemci dotace jsme vložili do vývoje vlastní prostředky. Máme tedy zájem na návratnosti našich investic. Navíc jsme slíbili udržitel­nost a daří se nám to. Navíc HgIS vychází z mé potřeby, kdy jsem pracoval ve firmě jako hydrogeolog. Vytvářel jsem modely podzemní vody a při tom se nejvíce trápil se zpraco­váním dat a tvorbou koncepčních modelů. HgIS sám potřebuji ke své práci, takže jej jen tak neopustím :-) HgIS je součástí mé disertační práce – akademický rozměr však neomezuje jeho využitelnost pro praxi.

Pentaho je přece komerční produkt!

Pentaho má komerční verzi (EE – Enterprise Edition) a open source verzi (CE)2). Zdarma dostupná verze (CE) je plnohodnotná, využitelná komerčně a není nutné tedy nakupovat EE. EE má navíc například: verzi pro mobilní telefony, některé nadstandardní kroky (steps) v PDI, grafické uživatelské rozhraní pro některá nastavení PBA a PDI, nástroje pro migraci atd. Srovnání verzí.

Asi bychom něco takového potřebovali. Jak to ale udělat, abychom platili co nejméně?

Začněte ještě dnes. Zanalyzujeme situaci, navrhneme postup a budeme p o m a l u pokračovat. Pokud je dost času, můžeme vývoj dodatečných komponent potřeb­ných pro vaši organizaci zadat studentům (např. rok než si téma někdo vybere, rok než jej splní). Mohli bychom pilotní nasazení provést v rámci nějakého vašeho, našeho či společného výzkumného projektu. To může velmi výrazně snížit finanční nároky na nasazení HgIS.

Nechci nic platit – co mi nabídnete?

Zdarma nabízíme konzultaci a drobné dílčí nástroje, na kterých můžete vyzkoušet eleganci našeho přístupu.

Co znamená zkratka HgIS?

HgIS znamená „Hydrogeologický informační systém“. Zkratku nerozvádíme, protože HgIS je univerzálnější.

Jak se čte zkratka HgIS?

Česká výslovnost je [hagis]. Anglicky název vyslovu­jeme [ˈhæɡɪs]. Tak se vyslovuje slovo haggis, což je ovčí tlačenka – skotské3) národní jídlo. Podobně jako HgIS je haggis složen ze snadno dostupných kompo­nent, ale máme jej rádi a jsme na něj hrdí. HGIS je běžné označení pro historický GIS. HgIS je však systém budoucnosti :-)

Co znamená 🜃 piktogram tohoto webu?

 • Alchymický symbol země (živel)4) (který obsahuje symbol pro vodu 🜄)
 • Podobnost se značkou hladiny (podzemní vody)
 • Nádoba s vodou 5)
 • Obrácená pyramida (uživatel navrchu, technika vespod)

Nemůžete používat místo „business intelligence“ nějaký český pojem?

Český ekvivalent neexistuje. „Podnikové vyzvědač­ství“ připomíná průmyslovou špionáž a „cifr­špión­ství“ zase znamená něco jiného. „Využití business intelligence pro hydro­geologii“ by pak mohlo znít „podvodní cifr­špión­ství“, což je velmi zavádějící. „Podzemní zpravodajství“ by bylo lepší, ale "GeoBI 4 hydrogeology" zní přece jenom víc cool. Součástí BI je využití datových skladů (data ware­housing) – pojem lze chápat jako synonymum k BI.

Viděl jsem vaši prezentaci na Hydrogeologickém kongresu 2014. Celkem jsem se bavil, ale stejně tomu nevěřím.

Udělejme první krok. Vyzkoušíme, co by zvýšilo efekti­vitu vaší práce. Když uvidíte výsledky, tak získáte důvěru. Vždyť od roku 2014 jsme udělali veliký pokrok.

Tak vy jste spravoval ten příšerný konferenční systém Hydrogeologického kongresu 2014?

Ano. Stydím se. Je to selhání, ze kterého jsem se poučil. Pro kongresy jsem nasadil konferenční systém Open Conference Systems, aby usnadňoval recenzní řízení, zveřejnění příspěvků a další agendy. Chtěl jsem vyzkoušet něco nového a užitečného, abych prošlapal cestičku pro efektivní organizování dalších konferencí. Ajťák mě k tomu povzbuzo­val a spolu­organi­zátoři mě neodrazovali – a to mě zmátlo. Autoři podávající abstrakt byli nuceni si vytvářet účet, který později nevyužili. Spoluorganizá­toři kongresů ani recenzenti se systémem moc nepracovali – ono to také nebylo úplně jednoduché.6) Nakonec jsem přešel na obecnější nástroje od Google (Formuláře, Tabulky, doplněk pro automatizo­vané rozesílání e-mailů na základě dat v tabulce). Tam byly také problémy, ale daly se rychle vyřešit. Kdybych měl znovu dělat IT podporu nějaké konferenci, využil bych standardní redakční systém (CMS) či nástroje od Google + automatizace (např. zzBots). Obojí úspěšně používám pro přihlašování účastníků na akce atd. Lze tedy říci, že jsem se svou „techno­logickou nenasytností“ nechal odvést od nastoupené cesty, kterou jsem už tehdy uplatňoval v HgIS – totiž využívat obecnější odladěné nástroje (kde je možné nastavit konkrétní procesy a postupy) a nikoliv hotová řešení, které člověk nemá pořádně pod kontrolou a je obtížné je upravit pro konkrétní účel. HgIS využívá obecnější prověřené prostředky, a to zejména platformu Pentaho, která sice není určená pro životní prostředí, ale je možné ji pro tento účel snadno využít.

Zeptejte se na cokoliv.

3)
Na Skotech nám nejvíce imponuje, že nejsou Nešetřil.
4)
Unicode: Alchemical symbol for earth
5)
Tak to máme už dva živly: zem a vodu. Hydrogeologie se však týká i dalších dvou živlů: vzduch (nenasycená zóna) a oheň (hydrogeochemie). Proto je hydrogeologie skutečnou královnou věd, zatímco matematika je „služka věd“ a „pomocná věda hydrogeologická“.
6)
S konferen­čními systémy mají trable i jiní. Byl jsem na mezinárodní konferenci, kde recenzentka nahrála posudek do systému, ale nemohla nastavit, abych jej viděl. Tak mi jej poslala e-mailem. Posudek na druhý příspěvek jsem vůbec nedostal.
Poslední úprava: 21.03.2024