Kamil Nešetřil

Podklady pro výuku

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Podmínky úspěšného absolvování předmětu

Testy

V testech je zejména vysvětlení klíčových pojmů, které jsou v materiálech v poznám­kách pod čarou („Důležité pojmy“). Vyplnit elektronické testy na 100 % – neomezený počet pokusů, počítá se nejlepší výsledek.

🔒 PIZ: + případně zkušební test

Docházka

Docházka na cvičení je povinná (2 nepřítom­nosti jsou automaticky omluveny; je třeba splnit všechny úkoly).

Nalezení chyb

„Body navíc“ je možno získat odhalením chyb v mých materiálech či prezentací doplňujícího tématu dle volby (např. TeX).

Semestrální práce

Prezentace článku

 • Na základě vypracované semestrální práce vybrat jeden z nalezených vědeckých článků, který bude splňovat zároveň následující podmínky:
  1. článek v odborném či vědeckém časopise (pokud možno aby byl indexován na Web of Science či Scopus)
  2. psaný anglicky, německy či rusky.
  3. nikoliv review paper, tutorial a pokud možno ani příspěvek v konferenčním sborníku (případně se poraďte s vyučujícím).
  4. o rozsahu pokud možno aspoň 6 stran.
 • Vyhledat informace jednak o:
  1. časopise (zda je indexován ve Scopusu nebo Web of Science; impact factor atd.),
  2. článku (citace článku podle ISO-690, kolikrát byl článek citován na Web of Science, Scopusu, Google Scholar či jinde).
 • Přečíst a pochopit obsah článku.
 • Formou prezentace (klidně bez slajdů) shrnout obsah článku s důrazem na jeho strukturu a logiku postupu.
 • Co přinesl článek nového?
 • Uvést zajímavosti, obtíže, co vás zaskočilo, přínos pro vaši BP či DP.

Obecné poznámky k průběhu výuky

Vyberte si téma, pro vyhledávání informací během průběhu předmětu (cvičení, domácí úkoly, semestrální práce). Pro vás samotné bude nejlepší, pokud se bude týkat BP, DP či projektu. Pokud se budete celý semestr držet tohoto tématu, ušetříte si práci. Jednotlivé úkoly je možno chápat jako kroky zpracová­vání semestrální práce.

V Google dokumentech máte oprávnění vkládat komentáře. Identifikujte chyby, neplatné odkazy, nesrozumitelná místa a navrhujte zlepšení textu. Kdo odhalí chybu či navrhne zlepšení, které zapracuji do materiálů, bude oceněn. Kdo si připraví po domluvě s vyučujícím zajímavou přednášku na pár minut na přínosné téma (např. TeX atd.), bude odměněn.

Výukové materiály nejsou samovysvětlovací, proto je vhodné chodit na přednášky nebo si poslechnout nahrávky. Od studentů se proto tiše očekává, že si budou dělat poznámky. Obzvláště je užitečné si poznamenat výklad k „pojmům ke zkoušce“

Rady, podle kterých je dobré se řídit

 • Všechnu práci zaměřte na to, abyste začali používat vše, co se naučíte.
 • Využijte domácí úkoly k práci na semestrální práci a tu zaměřte na splnění BP, DP či projektu.
 • Za každou cenu se vyvarujte podvodů.
 • Problémy, nejasnosti a výhrady řešte ihned s vyučujícím. Zpětná vazba je cenná.
Poslední úprava: 30. 05. 2023