Kamil Nešetřil

Podklady pro výuku

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Trvalý odkaz sem:
is.gd/metody

Práce s informačními zdroji

🔒 / Metodika vědecké práce

  • Odborné podklady jsou na tomto webu, testy jsou na e-learningu MVPB (odkaz vlevo).
  • Položky 🔒 jsou skryté i když je vidíte, když promítám.


Úvod

Formy odborné komunikace 1)

Prezentace UDI do slidu 29 (slidy obsahují informace, které jsou uvedeny i v jiných Dokumentech Google)

Pavel Jungwirth: Publikuj nebo zemři! 2) – populárně pojaté líčení o tom, co je vědecký článek, a o jeho cestě od napsání k vydání.

Dobrovolný domácí úkol: Vytvořit strukturu své vysokoškolské kvalifikační práce tak, aby do ní bylo možno „házet“ obsah. Stáhnout si plný text článku (například na ScienceDirect) a identifikovat v něm jednotlivé části a prohlédnout si, jak je citována literatura.


Informační zdroje

Scholarcy – strukturované shrnutí vědeckého článku (zdarma a bez registrace, i když se to nezdá)

🐭 Cvičení vyhledávání — V tabulce si vyberte jeden vyhledávač a předveďte vyhledávání v něm pro účel vaší BP/DP či projektu atd. Nepřipravujte si slidy. Ukažte zajímavosti, obtíže, praktické tipy. Vyhodnoťte užitečnost. Nenuďte. Velmi stručně zopakujte, co bylo řečeno o daném vyhledávači na přednášce. Stručnost a výstižnost je velikou ctností!


Citace

Bibliografický manažer Zotero

🔒 Zotero: Nanomateriálníci (nikoliv bioinženýři) znali všichni Zotero, takže se nejprve zeptat!

Nešetřil: Citace 6)

Zotero 𝒦𝒩


🐭 Společné psaní semestrální práce, veřejné vystoupení


🐭 Pokročilé vyhledávání


Duševní vlastnictví

Metodologie vědy

Doplňková témata

Liberecké knihovny

Jak dál


Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

1)
Důležité pojmy: plakátové sdělení (poster), konferenční sborník (proceedings), vědecký časopis (journal), vydání (edition) × edice (series), ročník či svazek (volume), číslo (issue), článek (paper, article), souhrnný článek (review paper), recenzní řízení (peer review), šedá literatura, ISBN, ISSN, DOI, struktura odborného textu (IMRD).
3)
PLÍVA, Zdeněk, Jindra DRÁBKOVÁ, Jan KOPRNICKÝ and Leoš PETRŽÍLKA, 2019. Guidelines for writing bachelor or master thesis. 2nd edition. Liberec: Technical University of Liberec, Faculty of Mechatronics. ISBN 978-80-7494-456-7.
4)
Důležité pojmy: citační, bibliografická, fulltextová a faktografická databáze, Scopus, Web of Science
5)
Důležité pojmy: souborný katalog, Google Scholar, šedá literatura, theses.cz, Národní úložiště šedé literatury, deep web
6)
Důležité pojmy: Harvardský systém, [ ], kurzívou, Ed. …, ČSN ISO 690:2011, citát.
7)
Důležité pojmy: právo průmyslového vlastnictví, patent, užitný vzor, copyleft, public domain, Creative Commons, licence GNU, permisivní licence. Význam vlastností licencí CC: BY , NC , ND , SA .
8)
Důležité pojmy: vnímatelné dílo, práva osobnostní, práva majetková, práva k databázi, zánik autorských a souvisejících práv (70, 50, 15 let), volné dílo, zákonné licence, zaměstnanecké dílo, školní dílo, třístupňový test, užití pro osobní potřebu.
9)
Důležité pojmy: impakt faktor, recenzní řízení; indukce, dedukce, hypotéza, vědecká teorie, paradigma, falzifikovatelnost, Occamova břitva
10)
Důležité pojmy: RSS, Atom, podcast, filtrování výsledků (aby se nezobrazovaly všechny novinky)
11)
Dobrovolný úkol: Zprovoznit RSS čtečku a načíst do ní kanály týkající se odborného zájmu (zejména vyhledávání v bibliografické databázi a kdo cituje daný článek). Budete tak provádět průběžnou rešerši. Prokažte screenshotem v semestrální práci či zdůvodněte, proč RSS nepoužíváte.
12)
Důležitý pojem: Meziknihovní výpůjční služba
13)
Je třeba vědět, že následující elektronické informační zdroje jsou dostupné přes KVKLi: ASPI. Vědět, že krajská knihovna je příjemcem povinného výtisku knih (neperiodických publikací) vydaných v daném kraji a všech periodik.
Poslední úprava: 22. 03. 2023