Kamil Nešetřil

Podklady pro výuku

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Trvalý odkaz sem:
is.gd/metody

Metodika vědecké práce

🔒 Práce s informačními zdroji

 • Odborné podklady jsou na tomto webu, testy jsou na e-learningu MVPB (odkaz vlevo).
 • Položky 🔒 jsou skryté i když je vidíte, když promítám.


Úvod

Formy odborné komunikace 1)

Prezentace UDI do slidu 29 (slidy obsahují informace, které jsou uvedeny i v jiných Dokumentech Google)

Pavel Jungwirth: Publikuj nebo zemři! 2) – populárně pojaté líčení o tom, co je vědecký článek, a o jeho cestě od napsání k vydání.

Dobrovolný domácí úkol: Vytvořit strukturu své vysokoškolské kvalifikační práce tak, aby do ní bylo možno „házet“ obsah. Stáhnout si plný text článku (například na ScienceDirect) a identifikovat v něm jednotlivé části a prohlédnout si, jak je citována literatura.


Informační zdroje

AI

Obecné

 • Perplexity – odpovídá na otázky, ale nekecá a cituje zdroje (jako Bing)
 • ChatGPT – pomůže s jazykem; inspiruje, navede na další klíčová slova

Akademické

 • Scholarcy – strukturované shrnutí vědeckého článku (zdarma a bez registrace, i když se to nezdá)
 • SCISPACE – vypíše tabulku článků s uživa­telem definovanými sloupci s požadovanými detaily z článku (např. využitá knihovna, koncentrace částic atd.). Alternativa: Elicit
 • Consensus – vyhledávač článků SHIT

Tomáš Foltýnek: Umělá inteligence a akademická etika

Jak citovat AI (Marta Zizienová)

Využití umělé inteligence při výuce a tvůrčí práci (směrnice rektora TUL). — Výňatek:

… Technická univerzita v Liberci tento trend akceptuje a podporuje využívání nástrojů umělé inteligence při výuce, psaní vysoko­školských kvalifikačních prací a tvůrčí práci. … Zásadním etickým principem je odpovědnost autora/​uživatele umělé inteligence. Při využívání nástrojů umělé inteligence se autor/​uživatel řídí následujícími pravidly:

 • Za výsledek odpovídá autor (zaměstnanec, student). Umělou inteligenci lze využívat pro různé podpůrné činnosti, ale autor odpovídá za správnost jejích výsledků, pokud se je rozhodne použít.
 • K výstupům umělé inteligence je třeba přistupovat kriticky. Mohou vycházet ze zastaralých dat, mohou se v nich projevovat náhodné faktory a jiné obtížně předvídatelné vlivy.
 • Nástroje založené na umělé inteligenci nejsou považovány za spoluautory díla ani se neuvádějí v seznamu použité literatury.
 • Použití nástrojů tohoto typu je třeba v textu výslovně uvést, včetně jejich konkrétní identi­fikace, například větou „Při přípravě textu byl využit program ChatGPT 3.5.“. V závislosti na míře jejich využití případně upřesněte, ve kterých konkrétních částech práce byly využity. Bez upřesnění bude deklarace vztažena na celou práci. Nepřiznané využití nástrojů umělé inteligence je v principu stejné jako práce psané na zakázku (což je považováno za jednu z forem plagiátorství).
 • Při přípravě vědeckého textu je třeba respektovat pravidla časopisu či konference, kde text má být publikován.

Využití nástrojů umělé inteligence není dovoleno při ověřování znalostí v rámci zápočtů a zkoušek, nestanoví-li vyučující jinak.

🐭 Cvičení vyhledávání — V tabulce si vyberte jeden vyhledávač a předveďte vyhledávání v něm pro účel vaší BP/DP či projektu atd. Nepřipravujte si slidy. Ukažte zajímavosti, obtíže, praktické tipy. Vyhodnoťte užitečnost. Nenuďte. Velmi stručně zopakujte, co bylo řečeno o daném vyhledávači na přednášce. Stručnost a výstižnost je velikou ctností!


Citace

Bibliografický manažer Zotero
Zotero 𝒦𝒩

🔒 Zotero: Nanomateriálníci (nikoliv bioinženýři) znali všichni Zotero, takže se nejprve zeptat!

ZIZIENOVÁ, Marta, Pavla VRABCOVÁ, Jan KOPRNICKÝ a Luboš BĚHÁLEK, 2023. Metodika citování. Třetí upravené vydání. Technická univerzita v Liberci. ISBN 978-80-7494-650-9  pdf


🐭 Společné psaní semestrál­ní práce, veřejné vystoupení


🐭 Pokročilé vyhledávání


Duševní vlastnictví

Metodologie vědy

Doplňková témata

Liberecké knihovny

Jak dál


Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

1)
Důležité pojmy: plakátové sdělení (poster), konferenční sborník (proceedings), vědecký časopis (journal), vydání (edition) × edice (series), ročník či svazek (volume), číslo (issue), článek (paper, article), souhrnný článek (review paper), recenzní řízení (peer review), šedá literatura, ISBN, ISSN, DOI, struktura odborného textu (IMRD).
3)
PLÍVA, Zdeněk, Jindra DRÁBKOVÁ, Jan KOPRNICKÝ and Leoš PETRŽÍLKA, 2019. Guidelines for writing bachelor or master thesis. 2nd edition. Liberec: Technical University of Liberec, Faculty of Mecha­tronics. ISBN 978-80-7494-456-7.
4)
Důležité pojmy: citační, bibliografická, fulltextová a faktografická databáze, Scopus, Web of Science
5)
Důležité pojmy: souborný katalog, Google Scholar, šedá literatura, theses.cz, Národní úložiště šedé literatury, deep web
6)
Důležité pojmy: Harvardský systém, [ ], kurzívou, Ed. …, ČSN ISO 690:2011, citát.
7)
Důležité pojmy: právo průmyslového vlastnictví, patent, užitný vzor, copyleft, public domain, Creative Commons, licence GNU, permisivní licence. Význam vlastností licencí CC: BY , NC , ND , SA .
8)
Důležité pojmy: vnímatelné dílo, práva osobnostní, práva majetková, práva k databázi, zánik autorských a souvisejících práv (70, 50, 15 let), volné dílo, zákonné licence, zaměstnanecké dílo, školní dílo, třístupňový test, užití pro osobní potřebu.
9)
Důležité pojmy: impakt faktor, recenzní řízení; indukce, dedukce, hypotéza, vědecká teorie, paradigma, falzifikovatelnost, Occamova břitva
10)
Důležité pojmy: RSS, Atom, podcast, filtrování výsledků (aby se nezobrazovaly všechny novinky)
11)
Dobrovolný úkol: Zprovoznit RSS čtečku a načíst do ní kanály týkající se odborného zájmu (zejména vyhledávání v bibliografické databázi a kdo cituje daný článek). Budete tak provádět průběžnou rešerši. Prokažte screen­shotem v semestrální práci či zdůvodněte, proč RSS nepoužíváte.
12)
Důležitý pojem: Meziknihovní výpůjční služba
13)
Je třeba vědět, že následující elektronické informační zdroje jsou dostupné přes KVKLi: ASPI. Vědět, že krajská knihovna je příjemcem povinného výtisku knih (neperiodických publikací) vydaných v daném kraji a všech periodik.
Poslední úprava: 01. 12. 2023